Rekrutacja 2020/2021

Pismo Pana Jędrzeja Kunowskiego
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
dotyczące Szkoły Podstawowej nr 398

 

Załącznik nr 1_DEKLARACJA PRZENIESIENIA do SP 398_druk do pobrania

Załącznika nr 2_KLAUZULA INFORMACYJNA RODO_rekrutacja do SP 398_druk do pobrania

 

 

 

odwolanie

informacja

 

 

info rekrutacja2

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

PILNE, WAŻNE - REKRUTACJA!!!

 
Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.
 
W związku z epidemiĄ wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.
 
 WB     ukr   wietnam flaga 300x200
 

 
OGŁOSZENIE
 
 
W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 
"dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą"
- na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

 
W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

 
W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21

 

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

 

SP 380


 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

729x308

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - komunikat MEN

 

 Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej
w ramach elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez m.St. Warszawę na rok szkolny 2020/2021

 

ADRES STRONY ELEKTRONICZNEGO NABORU: warszawa.edu.com.pl

 

STRONA INTERNETOWA BIURA EDUKACJI: edukacja.warszawa.pl

 

Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych
w związku z
czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

 

PREZENTACJA KURATORIUM ŚWIATY W WARSZAWIE
"REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/2021"

 

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - ogłaszamy konsultacje


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Ciemnogranatowe tło z ikoną kartki z listą po lewo oraz tekstem na białym tle po prawo: Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - konsultacje do 13 maja br.
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału dwujęzycznego,
oddziału międzynarodowego,
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Bez rekrutacji uzupełniającej
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy - Prawo oświatowe.

Konsultacje - zachęcamy do udziału
Ze względu na duże znaczenie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przekazujemy projekt harmonogramu do konsultacji.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 13 maja br. do godz. 12.00.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


 

Szanowni Państwo,

tutaj są dostępne materiały, które udostępniły szkoły ponadpodstawowe: 

Szanowni Państwo!
W związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości zorganizowania bezpośredniego spotkania w naszej szkole dla kandydatów proponujemy jego elektroniczne zamienniki.
W załączeniu:
1) link - zaproszenie na e-dzień otwarty, który odbędzie się 4 czerwca o godzinie 18:00. Ze względów technicznych liczba miejsc niestety ograniczona i prosimy o wcześniejszą rejestrację oraz punktualne zalogowanie się.
https://samorzadlelewel41.clickmeeting.pl/dzien-otwarty-w-lelewelu/register?_ga=2.145401526.300338.1589744917-1636529787.1588693622
2) link do filmiku, który przedstawia pokrótce naszą szkołę, a co najważniejsze informacje dotyczące kierunków kształcenia w klasach, które otworzymy dla Państwa uczniów we wrześniu 2020 roku. Film w całości nakręcili, zmontowali i udźwiękowili nasi uczniowie! https://www.youtube.com/watch?v=cnBUwgejbMc&t=35s

Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa uczniów o tym, że za wszystkich trzymamy mocno kciuki i pragniemy, aby wzięli naszą szkołę pod uwagę w procesie elektronicznej rekrutacji. "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie!"

Pozdrawiamy!
Dyrekcja, grono i uczniowie XLI LO

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15RziW1ggNqNRdYpLsc5jjlrgRUjeEwVT-qahLrYeFg0/edit?usp=sharing

 

 Czarniecki

 zswysocki

mieszka1

LO137

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatnosci.

  -
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk